Admitere master 2024 Facultatea de Informatică și Științe

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează în cadrul facultăţii, pe domenii, la programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte printr-o Hotărâre a Senatului Universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.
Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.
Absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studii de master, pot beneficia, la cerere, de reducerea taxei de școlarizare cu 50% pentru un program de studii.
Facultatea de Informatică și Ştiinţe organizează admitere pentru următoarele domenii și programe de studii:

Nr. crt.

Domeniul

Specializarea

A acreditată/ AP autorizată să functioneze provizoriu

Nr.de semestre

Nr. de credite

1

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor  A

4 120

2

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă                          A

4 120

3

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale       A

4 120

4

Informatică

Sisteme distribuite în Internet                             A

4 120

5

Matematică

Structuri matematice fundamentale                    A

4 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR

1. Concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor 15.07.24 (ora 9:00) – 25.07.24 (ora 12:00)
Proba de concurs (proba orală – interviu) 25.07.24 (ora 15:00)
Afişarea rezultatelor preliminare 25.07.24 (ora 19:00)
Depunerea contestaţiilor 25.07.24 (ora 19:00)
Afișarea rezultatelor după contestaţii 26.07.24 (ora 16:00)
2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 29.07.24 (ora 9:00) – 02.08.24 (ora 14:00)
Afişarea rezultatelor finale 02.08.24 (ora 16:00)

CRITERIILE DE ADMITERE ŞI CRITERIILE DE DEPARTAJARE la Studiile universitare de master pentru anul universitar 2024–2025

Domeniul de master

Programul de studiu

Criteriul de admitere

Biologie

Biodiversitatea și monitorizarea ecosistemelor

 (BME)

 • Diploma de licență
 • Media de admitere se calculează ca medie ponderată, astfel:

              (2xML+NPC)/3

ML = Media de licență

NPC = Nota probei de concurs

 

Chimie

Chimie structurală și aplicativă

(CSA)

Fizică

Fizica explorărilor și terapiilor biomedicale

(FETB)

Informatică

Sisteme distribuite în internet

(SDI)

Matematică

Structuri matematice fundamentale

(SMF)

Proba de concurs constă într-o probă orală susținută de către candidați în fața comisiei de examen. În situații excepționale, proba se poate organiza și on line.

Subiectele probei se stabilesc pe baza tematicii și a bibliografiei afișate.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

DEPARTAJAREAÎn eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii de admitere egale, departajarea se va face pe baza notei de la Proba 1 a examenului de licență, iar dacă egalitatea persistă, pe baza mediei generale de la bacalaureat.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PROBEI DE CONCURS

Admitere Master 2024

DOMENIUL: BIOLOGIE

SPECIALIZAREA: BIODIVERSITATEA ŞI MONITORIZAREA ECOSISTEMELOR

Organizarea şi clasificarea lumii vii

 1. Organizarea sistemică şi nivelurile de organizare ale lumii vii.
 2. Clasificarea organismelor în cele cinci regnuri şi realizarea arborelui filogenetic al lumii vii.
 3. Caracterizarea generală a principalelor grupe de animale şi plante.

Bibliografie

 1. Botnariuc, N., - Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999.
 2. Burcă, S., - Sinteze de biologie, Editura Universităţii din Oradea, 2002.
 3. Cristea V., - Biodiversitatea şi clasificarea lumii vii în sistemul celor cinci regnuri, in Barna A., Pop, I., - Biologie, Definitivare în învăţământ, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001.
 4. Crişan, Al., Cupşa, D., - Biologie animală, I, Nevertebrate, Editura Convex, Oradea, 1999.
 5. Grinţescu, I., Andrei, M., Rădulescu-Mitroiu, N., Botanică, Editura ȘtiinŃifică si enciclopedică, Bucuresti, 1985
 6. Matic, Z., Năstăsescu, M., Pisică, C., Solomon, L., Suciu, M., Tomescu N., - Zoologia nevertebratelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 7. Pop, I.,Lungu, L., Hodisan, I., Cristurean, I., Mititelu, D., Mihai, Gh.- Botanică sistematică, EDP, Bucuresti, 1983
 8. Radu, G.V., Radu V., - Zoologia nevertebratelor, vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1967.
 9. Tomescu, N., Popa, V., Zoologia nevertebratelor, Editura UBB, Cluj-Napoca, 2000
 10. Zachiu, M., Solomon, L., Năstăsescu, M., Suciu, M., Pisică, C., Tomescu, N.- Zoologia nevertebratelor, EDP, Bucuresti, 1983

Ecologie

 1. Relaţii interspecifice trofice.
 2. Teoria sistemelor: definiţie, tipuri de sisteme, caracteristicile sistemelor biologice.

Bibliografie

1.   Botnariuc, N., Vădineanu, A., - EcologieEDP, Bucuresti, 1982

 

DOMENIUL: CHIMIE

SPECIALIZAREA: CHIMIE STRUCTURALĂ ŞI APLICATIVĂ

Chimie generală

 1. Variaţia proprietăţilor elementelor în sistemul periodic.
 2. Legături chimice.
 3. Reacţii de adiţie la hidrocarburi nesaturate.
 4. Reacţii de substituţie la hidrocarburi aromatice.
 5. Legea acţiunii maselor aplicatǎ echilibrului chimic.
 6. Viteza de reacţie a reacţiilor simple (definiţie, expresie matematică).

Bibliografie

 1. Avram, M., Chimie organică, vol. I, Ed. Zecasin, Bucureşti, 1994.
 2. Iovan, V.,  Chimie-fizică, vol.I, vol.II  Ed. Oradea, 1997.
 3. Fodor, A. Şuteu A., Chimia anorganică. Nemetale, Ed. Univ. Oradea, 2000.
 4. Fodor, A. Şuteu A., Chimia anorganică. Metale, Ed. Univ. Oradea, 2000.
 5. Neniţescu, C.D., Chimie generală; E. D. P. Bucureşti,1972.
 6. Neniţescu,C.D.,  Chimie organică, vol. I, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1980.
 7. Sebeşan, M., Cărăban, A.,  Chimie organică experimentală, Ed. Univ. din Oradea, 2004.
 8. Stănăşel, O., Chimie fizică, cinetică chimică, Ed. Univ. Oradea, 2003.

DOMENIUL: FIZICĂ

SPECIALIZAREA: FIZICA EXPLORĂRILOR ŞI TERAPIILOR BIOMEDICALE

Fizică

 1. Legea dezintegrării radioactive. Mărimi caracteristice.
 2. Tipuri de dezintegrări radioactive: alfa, beta, gama. Proprietăţi.
 3. Mărimi şi unităţi dozimetrice.
 4. Protecţia contra radiaţiilor.

Bibliografie

 1. C. Cosma, C. Simuţ – Elemente de fizică atomică. Aplicaţii, Ed. Univ. Oradea, 2001
 2. Şt. Muscalu, Fizică atomică şi nucleară, E.D.P., Bucureşti,1975
 3. Gh. Vlăducă, Elemente de fizică  nucleară, Univ. Bucureşti, 1989
 4. Gh. Semenescu, G. Râpeanu, T. Magda, Fizică atomică şi nucleară, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1976
 5. L. Marcu, Aplicatii ale fizicii radiatiilor in dozimetrie si radioprotectie, Editura Universitatii din Oradea, 2013
 6. M. Oncescu, Fizica protecţiei contra radiaţiilor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1959

DOMENIUL: INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA: SISTEME DISTRIBUITE ÎN INTERNET

Algoritmi şi Programare

 1. Sortări (selecție, bubblesort, quicksort, insertion sort, merge sort). Metoda Divide et Impera. Metoda backtracking.
 2. Concepte ale programării orientate pe obiecte în limbaje de programare: Clase și obiecte. Membrii unei clase și specificatorii de acces. Constructori si destructori.
 3. Principiile fundamentale ale programării orientate pe obiecte: încapsulare, moştenire şi polimorfism prin funcţii virtuale.

Bibliografie

 1. Horea Oros, Programarea în C#, note de curs – format electronic, Universitatea din Oradea.
 2. John Sharp, Microsoft® Visual C#® 2010 Step by Step, Microsoft Press, 2010.
 3. Joseph Albahari and Ben Albahari, C# 4.0 in a Nutshell, Fourth Edition, ISBN: 978-0-596-80095-6, O’Reilly Media.

Baze de date

 1. Tipuri de date specifice bazelor de date relaţionale.
 2. Comenzi SQL: pentru definirea datelor (CREATE TABLE, CREATE DATABASE), pentru modificarea datelor (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), pentru modificarea structurii entităţilor.
 3. Relaţii între entităţile unei baze de date relaţionale (unu-la-unu, unu-la-mai-multe, mai-multe-la-mai-multe).

Bibliografie

 1. Horea Oros, Baze de date, note de curs – format electronic, Universitatea din Oradea.
 2. Pro SQL Server 2008 Relational Database Design and Implementation, Louis Davidson, Kevin Kline, Scott Klein, and Kurt Windisch, ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-0866-2, APRESS, 2008.
 3. Beginning SQL Server 2008 for Developers From Novice to Professional, Robin Dewson, ISBN-10 (pbk): 1-59059-958-6, APRESS, 2008.

DOMENIUL: MATEMATICĂ

SPECIALIZAREA: STRUCTURI MATEMATICE FUNDAMENTALE

Algebră

 1. Teoria grupurilor: Grupuri - noţiuni şi proprietăţi de bază; Subgrupuri; Teorema lui Lagrange; Subgrupuri normale; Grup factor; Morfisme de grupuri; Grupuri ciclice.
 2. Teoria inelelor: Inele şi corpuri - noţiuni şi proprietăţi de bază; Morfisme de inele; Subinele.

Bibliografie

 1. I. Fechete, D. Fechete, Algebră, Editura Universităţii din Oradea, 2000
 2. I. Purdea, I. Pop, Algebră, Editura GIL, Zalău, 2003
 3. I. Purdea, C. Pelea, Probleme de Algebră, Editura Fundaţei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2005

Analiză matematică

 1. Limita unei funcţii reale de o variabilă reală: definiţie, operaţii, eliminarea nedeterminărilor. Continuitatea funcţiilor reale de o variabilă reală: definiţie, proprietăţi ale funcţiilor continue pe domenii particulare.
 2. Derivata şi diferenţiala unei funcţii reale de o variabilă reală: definiţie, calcul. Teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange (enunţ, demonstraţie, aplicaţii).

Bibliografie

 1. S. Gh. Gal, Elemente de topologie, Editura Universităţii din Oradea, 1996.
 2. N. Dinculeanu, S. Marcus, M. Nicolescu, Analiză matematică (vol I, II), Ed. Didactică şi Pedagogica, 1980.
 3. O. Stănăşilă, Analiză liniară şi geometrie, Ed. ALL, 2000.
 4. S. Mureşan, Analiză matematică. Elemente de calcul diferenţial, Editura Universităţii din Oradea, 2006.

 

AtaşamentMărime
PDF icon fis_admitere_master_2024_-_metodologia.pdf412.74 KB
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.